O firmie

Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja powstała w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kętrzynie w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasta Kętrzyn. Czas trwania spółki jest nieograniczony.

Właścicielem spółki jest Gmina Miasta Kętrzyn reprezentowana przez Burmistrza Miasta. Pełni on jednocześnie rolę Przewodniczącego Zgromadzenie Wspólników spółki. W jego imieniu Spółką zarządza Prezes Spółki, który stanowi jej jednoosobowy Zarząd a powołuje go Rada Nadzorcza spółki.

Do zadań Prezesa Zarządu należy reprezentowanie Spółki na zewnątrz i prowadzenie wszystkich jej spraw, których Kodeks Handlowy, ustawa lub umowa spółki nie zastrzega dla innych organów.

Poznaj działalność spółki

Przedmiotem podstawowej działalności spółki jest:

  1. Produkcja i dostawa wody na zaopatrzenie ludności i innych odbiorców.
  2. Eksploatacja sieci wodociągowej, urządzeń poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody.
  3. Odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych, przemysłowych, ich zagospodarowanie oraz eksploatacja sieci kanalizacyjnej i deszczowej.
  4. Wykonywanie usług w zakresie: analizy wody i ścieków, rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, rozbudowa infrastruktury technicznej, pompowania studni oraz ich odbudowa.
  5. Sprzedaż materiałów, części i urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne oraz remonty w tym zakresie.
Działy spółki

Spółka swoje podstawowe zadania realizuje poprzez właściwe działy spółki. Najważniejsze z nich, to :

      Dział Gospodarki Ściekowej:

  • Mechaniczno - Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków "Trzy Lipy"

      Dział Gospodarki Wodnej:

  • Stacje uzdatniania wody w Jeżewie
  • Stacja uzdatniania wody w Karolewie    

        Dział Usług:

  • Wydział Usług Wodociągowych i Wykonawstwa
  • Wydział Usług Kanalizacyjnych i Warsztatów

        Dział Sprzedaży.

Chcesz złożyć reklamację?

Pisemne reklamacje można składać w sekretariacie MWiK Spółka z o.o. ul. Poznańska 6, Kętrzyn
oraz telefonicznie pod numerami 897514953, 897514906

Historia

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., powstała w 1992 r. w wyniku  przekształcenia w oparciu  o  ustawę o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, jednak historia wodociągów w Kętrzynie sięga XVII wieku.