O firmie

Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja powstała w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kętrzynie w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasta Kętrzyn. Czas trwania spółki jest nieograniczony.

Właścicielem spółki jest Gmina Miasta Kętrzyn reprezentowana przez Burmistrza Miasta. Pełni on jednocześnie rolę Przewodniczącego Zgromadzenie Wspólników spółki. W jego imieniu Spółką zarządza Prezes Spółki, który stanowi jej jednoosobowy Zarząd a powołuje go Rada Nadzorcza spółki.

Do zadań Prezesa Zarządu należy reprezentowanie Spółki na zewnątrz i prowadzenie wszystkich jej spraw, których Kodeks Handlowy, ustawa lub umowa spółki nie zastrzega dla innych organów.

  • Organy spółki:

Zgromadzenie Wspólników - Burmistrz Miasta Kętrzyn  

Rada Nadzorcza: 

Paweł Karol Żukowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Aneta Lidia Kwiatkowska – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Łukasz Cicholski – Członek Rady Nadzorczej

Adam Ciborski – Członek Rady Nadzorczej

Jacek Predko – Członek Rady Nadzorczej

 

Zarząd jednoosobowy:

- Bogdan Burkacki - Pełniący obowiązki Prezesa Zarządu

  • Oznaczenie sądu:

            Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

            numer KRS 0000192305 

  •  Nazwa banku, nr rachunku:

            Bank Polska Kasa Opieki S.A., Nr: 25 1240 5598 1111 0000 5021 1674

  •  Pozostałe informacje:

            Wysokość kapitału zakładowego: 7 483 800 zł.

            REGON: 510030176, NIP: 742 000 09 15